Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu rekiny.pl, zwanego dalej Serwisem lub Portalem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz samego Serwisu w zakresie świadczonych przez niego usług.

2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług serwisu rekiny.pl (Usługodawca).

3. Usługami są działania świadczone są przez Usługodawcę (lub osoby trzecie) na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie.

4. Administratorem Serwisu jest A J Bogucki Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 271, KRS: 0000685967, NIP: 8212653314, REGON: 368014563.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

6. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy, a kwestie sporne, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozpatrywane będą według przepisów polskiego prawa.

II. Warunki korzystania z usług Serwisu

1. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.

2. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany i zapytany o wyrażenie zgody.

3. Usługodawca może powierzyć świadczenie niektórych usług stronie trzeciej bądź świadczyć usługi poprzez osoby trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy.

4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie podłączonego do internetu urządzenia elektronicznego wyposażonego w przeglądarkę internetową.

III. Prawo autorskie

1. Wszelkie treści zawarte w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom tych treści.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. "dozwolony użytek osobisty" zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim.

Dozwolone jest korzystanie z treści materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu, na której opublikowana jest pełna treść.

3. Użytkownik publikujący treści w Serwisie oświadcza, że posiada pełne do nich prawa i/lub odpowiednie licencje, a ich pochodzenie zostało oznaczone.

4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.

5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.

6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkowników Serwisu, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści w zgodzie z odpowiednimi zapisami prawa.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie – z góry ustalonych – kryteriów.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści reklamowych, lub tych powszechnie uznawanych za nieodpowiednie.

Treści uznane za nieodpowiednie przez Administratora zostaną usunięte.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do (czasowego lub permanentnego) zablokowania dostępu do Serwisu lub określonych jego funkcji Użytkownikom, którzy – pomimo upomnień – będą łamali postanowienia tego Regulaminu.

V. Odpowiedzialność Administratora Serwisu

1. Administrator Serwisu nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. Przerwy lub zakłócenia w dostępie do Portalu mogą być spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu;

b) przyczynami niezależnymi od Administratora Serwisu lub losowymi.

W każdym z wymienionych przypadków Administrator portalu dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie przywrócić pełną jego funkcjonalność. Wszelkie zaś planowane prace techniczne przeprowadzane będą – w miarę możności – w godzinach nocnych i w sposób powodujący możliwie najmniejszy dyskomfort dla Użytkowników.

2. Portal podejmuje starania, aby wszelkie informacje ukazujące się na jego stronach internetowych były prawdziwe, kompletne i aktualne. Portal nie może jednak dać gwarancji, że warunki te będą spełnione dla każdej opublikowanej na nim treści.

Dlatego rekiny.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach Serwisu. Nie stanowią one wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie mogą stanowić podstawy do decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść tych materiałów.

3. Portal nie ponosi również odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim reklam, jak również za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi, czy wypadkiem losowym.

VI. Dane osobowe

Po szczegółowe informacje na ten temat zalecamy udać się do zakładki "Polityka prywatności".

VII. Uwaga końcowa

Zasady niniejszego Regulaminu mogą zostać przez Administratora Serwisu zmienione, a w chwili opublikowania stają się dla Użytkownika wiążące. Dlatego zaleca się, aby Użytkownik regularnie sprawdzał zakładkę "Regulamin" i w ten sposób był na bieżąco z wszystkimi jego ustaleniami.