Tauron Polska Energia SA - Notowania

TPE
1,1600
-0,01 (-0,6849%)
Ostatnia aktualizacja 2020-04-08 17:03:00
addDodaj do obserwowanych
TPE
WIG20
WIG
WIG-ENERG
WIG.MS-BAS
WIG30
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Tauron Polska Energia SA Prezes: Grzegorczyk Filip Sektor: energia PKD: handel energią elektryczną Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.

Kody

NIP: 9542583988 KRS: 0000271562 PKD: 35.14 Ticker GPW: TPE ISIN: PLTAURN00011

Dane teleadresowe

Ulica: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 Kod: 40-114 Miejscowość: Katowice Kraj: Polska Telefon: +48 32 7742700 Fax: +48 32 7742081 Internet: www.tauron.pl Email: marcin.lauer@tauron.pl

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
3,2900
2,1739%
3,4810
-1,7222%
3,4000
0,0000%
1,1600
-0,6849%
21,9100
-6,4075%
4,3100
-5,6273%

Spółka należy do indeksów

Historia Spółki

Z początkiem października 2007 roku Energetyka Południe zmieniła nazwę na Tauron Polska Energia. Nowa nazwa miała podkreślać siłę i świeżość przedsiębiorstwa; chciano, aby marka przestała kojarzyć się wyłącznie z południem Polski – Tauron miał działać bez ograniczeń.

Za zmianą nazwy idą głębokie zmiany strukturalne. Zapowiedziano co najmniej 10 proc. zmniejszenie kosztów funkcjonowania grupy. Ta jedna z czterech zintegrowanych pionowo (kanał dystrybucji, gdzie jeden z uczestników koordynuje działalność pozostałych, funkcjonujących na innych szczeblach tego kanału), działających na terenie naszego kraju grup energetycznych ma stać się jednym z tygrysów przemysłu ciężkiego.

Tauron na GPW

Wydarzenie miało miejsce 30 czerwca 2010 roku.

Skarb Państwa w ramach Pierwszej Oferty Publicznej sprzedał 821 033 422 akcje Spółki. 75 proc. papierów trafiło do inwestorów instytucjonalnych. Maksymalny przydział akcji ustalono na 934 sztuki na osobę.

Mimo wielkiego zainteresowania ze strony inwestorów – ponad 230 tys. zapisów na akcje, debiut energetycznego giganta nie należał do szczególnie udanych.

Cena akcji na otwarciu notowań wyniosła 5,13 zł, by już po chwili spaść do poziomu 5,03 zł, czyli 1,95 proc. poniżej ceny debiutu.

Obroty – jak na debiut spółki takiej wielkości – również były rozczarowujące; nieznacznie tylko przekroczyły granicę 900 mln zł.

Niemniej jednak, minister skarbu Aleksander Grad, uznał debiut za sukces. Z punktu widzenia Skarbu Państwa faktycznie takim był; wszystkie akcje oferowane w IPO zostały sprzedane i to po całkiem dobrej cenie.

Marne zyski dla inwestorów tłumaczy się po części tym, że Spółka nie była tak atrakcyjna jak państwowi giganci z wcześniejszych ofert. Tauron Polska Energia SA był kolejnym przedsiębiorstwem z branży energetycznej na warszawskim parkiecie (Enea i PGE już tam gościły), a sam parkiet od dłuższego już czasu notował spadki. Poza tym, przemysłowi giganci pokroju Taurona mają zawsze duże koszty operacyjne; ciężki i kosztowny sprzęt oraz infrastruktura wydobywcza, wytwórcza i przesyłowa, która wymaga ciągłego nadzoru, konserwacji, modyfikacji.

Tauron dzisiaj

Spółka znajduje się dziś w trudnej pozycji, a jej akcje od długiego już czasu znajdują się w trendzie malejącym. Nieciekawa sytuacja na rynku energii nie pozwala raczej mieć dużych nadziei na szybką poprawę stanu Spółki.

Jednocześnie, Grupa Tauron jest jedną z największych krajowych podmiotów i prawdziwym gigantem swojej branży (pozycją ustępuje tylko PGE). Tauron jest monopolistą w południowo-zachodniej części kraju i wydaje się, że nic nie może zagrozić jego pozycji.

Oto garść danych dotyczących Grupy Tauron (dane pochodzą z roku 2018):

Wydobycie

 • 3 kopalnie węgla kamiennego
 • 29 proc. złóż energetycznego węgla kamiennego w Polsce
 • 6,45 mln ton wydobytego węgla kamiennego

Wytwarzanie

 • 8 elektrowni i elektrociepłowni węglowych
 • 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy 201 MWe
 • 34 elektrownie wodne o łącznej mocy 143 MWe
 • 4,78 GWe i 2,53 GWt mocy w źródłach konwencjonalnych
 • 18,4 TWh produkcji energii elektrycznej brutto, z czego 1,3 TWh ze źródeł odnawialnych
 • 1 050 km sieci ciepłowniczych
 • 12,2 PJ produkcji ciepła

Sprzedaż energii

 • 5,5 mln klientów
 • 35 TWh sprzedaży detalicznej energii elektrycznej

Dystrybucja energii

 • 5,5 mln klientów
 • działanie na obszarze ponad 57 tys. km2, co stanowi 18,3 proc. powierzchni Polski
 • 52 TWh dystrybuowanej energii elektrycznej

Struktura Grupy Kapitałowej Tauron

Grupę Tauron tworzy ok. 30 powiązanych kapitałowo podmiotów. Dominującą spółką grupy jest: Tauron Polska Energia SA.

Kluczowe segmenty działalności Grupy Kapitałowej Tauron oraz liderzy tych segmentów to: 

Wydobycie

Grupa Tauron pozyskuje węgiel kamienny w 3 zakładach górniczych obejmujących swoim obszarem około 29 proc. krajowych zasobów energetycznego węgla kamiennego. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez Tauron Wydobycie SA.

Wytwarzanie

Podstawowe paliwa (i inne nośniki energii) wykorzystywane przez Obszar Wytwarzanie to: węgiel kamienny (60%), węgiel brunatny (24%), odnawialne źródła energii (11%) i gaz (4,5%). Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez Tauron Wytwarzanie SA, Tauron Ciepło sp. z o.o. oraz Tauron Ekoenergia sp. z o.o. Grupa Tauron jest drugim co do ilości wytwarzanej energii elektrycznej wytwórcą w Polsce.

Sprzedaż

Obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii oraz paliwami. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez spółki: Tauron Polska Energia SA, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz Tauron Czech Energy s.r.o. W 2018 r. Grupa Tauron sprzedała 35 TWh energii do około 5,5 mln klientów końcowych.

Dystrybucja

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. W 2018 r. dostarczono 52 TWh energii elektrycznej do 5,5 mln klientów końcowych. Grupa Tauron jest największym w Polsce dostarczycielem energii elektrycznej. Odpowiedzialną za ten rodzaj aktywności jest Tauron Dystrybucja SA.

Pozostałe

Obejmuje działalność w zakresie obsługi klientów Grupy Kapitałowej Tauron, wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz produkcji sorbentów (substancja pochłaniająca inną substancję w procesie sorpcji) przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin i wykorzystania w kotłach fluidalnych. Podmioty tego segmentu to: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i Kopalnia Wapienia "Czatkowice".

Notowania Spółki

Dziś (początek kwietnia 2019) kurs akcji Spółki wynosi 1,85 zł za sztukę i jest niebezpiecznie bliski historycznego minimum z września 2018 roku: 1,67 zł.

Wskaźnik C/WK (cena/wartość księgowa – czołowy wskaźnik analizy fundamentalnej) na poziomie 0,18 oznacza, że za złotówkę majątku Tauron SA zapłacimy zaledwie 0,18 zł (promocja: -80%, ale chętnych wciąż brakuje).

Odnotowywany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w roku 2018 wyniósł 205 mln zł wobec 1 380 mln zł rok wcześniej (spadek aż o 85 proc.). Spółka mogła się jednak pochwalić niewielkim (4 proc.) wzrostem przychodów ze sprzedaży: 18 121 mln zł wobec 17 424 mln zł rok wcześniej.

Istotny wpływ na wyniki grupy w minionym roku miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w Segmencie Wydobycie. W mniejszym stopniu – potrzeba utworzenia rezerwy na rekompensaty cen energii w związku z ustawowym ich zamrożeniem dla gospodarstw domowych w 2019 roku.

ROA (wskaźnik rentowności kapitału własnego) i ROE (wskaźnik rentowności aktywów) dla Spółki plasują się co prawda powyżej średniej dla sektora, ale już znacznie poniżej średniej dla WIG.

Podsumowując: brak dywidend, dość wysokie zadłużenie, nie najlepsze wskaźniki ekonomiczne, a do tego niezbyt precyzyjny i zbyt rozciągnięty obszar działalności sprawiają, że Spółka nie jest dziś zbyt popularna wśród inwestorów.

Polityka dywidendowa

Historia dywidend w Tauron Polska Energia SA wygląda następująco (rok, dywidenda na akcję, stopa dywidendy):

 • 2017 –
 • 2016 –
 • 2015 –
 • 2014 0,15 zł (3.69%)
 • 2013 0,19 zł (3.90%)
 • 2012 0,20 zł (4.74%)
 • 2011 0,31 zł (6.97%)
 • 2010 0,15 zł (2.26%)

W 2015 r. w związku z poważną stratą netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej zdecydowano o nie wypłaceniu dywidendy. Uruchomione zostały procedury oszczędnościowe i restrukturyzacyjne.

W dłuższej perspektywie polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Prognozy, na podstawie których przygotowano Strategię Grupy Tauron wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020.

Akcjonariat

Obecna struktura akcjonariatu Tauron Polska Energia SA przedstawia się następująco:

 • Skarb Państwa jest w posiadaniu 526 848 384 akcji Spółki, co stanowi 30,06 proc. udziałów w jej kapitale
 • KGHM Polska Miedź SA posiada 182 110 566 akcji, a więc 10,39 proc.
 • OFE Nationale-Nederlanden jest właścicielem 6,47 proc. akcji Taurona

Na tym kończy się lista inwestorów będących w posiadaniu więcej niż 5 proc. całości akcji Spółki.

Taurona plany na przyszłość

Tauron Polska Energia SA planuje w 2019 roku ograniczyć o 1,4 mld zł wydatki wobec potrzeb zgłoszonych przez spółki zależne. Grupa "zaciskając pasa" zaoszczędziła przeszło 3,8 mld zł w roku minionym, a więc udowodniła, że potrafi oszczędzać (lub też powstrzymać się od trwonienia pieniędzy).

Rynek mocy to rodzaj pomocy publicznej polegającej na tym, że wytwórcy energii otrzymują pieniądze (począwszy od roku 2021) nie tylko za energię dostarczoną, ale też za gotowość do jej dostarczenia. Ma on stworzyć zachętę do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz do odstąpienia od zamiaru przedwczesnego wycofywania z eksploatacji istniejących źródeł wytwórczych. Aukcje te będą przeprowadzane do roku 2025.

Spółka Tauron uczestniczyła z sukcesem w trzech takich aukcjach, w ramach których zawarto umowy na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy Tauron z tych aukcji są szacowane na ponad 4,8 mld zł do 2037 roku.

Na IV kwartał tego roku planowane jest uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie (Elektrownia Jaworzno III), co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy grupy w najbliższych latach. Tym samym zakończy się największy projektu inwestycyjny grupy (ponad 6 mld zł budżetu). Inwestycja ta pokryje zapotrzebowanie na energię 2,5 mln gospodarstw domowych.

Działalność społeczna i sponsoring

Fundacja TAURON

Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy i organizacji wolontariatu.

Oto niektóre z inicjatyw Grupy Tauron:

 • Akcja Domy Pozytywnej Energii skierowana jest do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jej głównym celem jest poprawienie warunków życia dzieci z domów dziecka.  
 • Wsparcie statutowej działalności Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym również inicjatyw prospołecznych realizowanych w ramach Akademii GOPR.
 • Grupa Tauron w 2015 roku dołączyła do grona Przyjaciół SIEMACHY otrzymując tytuł Sportowego Partnera Stowarzyszenia. 
 • Laboratoria TAURONA to program społeczny, w ramach którego zakładane są w klasach patronackich Grupy Tauron nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów technicznych.

Sport

Tauron finansuje kilka klubów i turniejów. Do najważniejszych należy tytularny sponsoring Polskiej Ligi Koszykowej – Tauron Basket Liga.

Loga firmy widnieje na koszulkach damskiej drużyny siatkarskiej – Tauron MKS Dąbrowa Górnicza oraz klubu żużlowego – Tauron Azoty Tarnów.

TAURON Arena Kraków

TAURON Arena Kraków to hala widowiskowo-sportowa o maksymalnej pojemności ponad 20 400 widzów.

Spółka Tauron Polska Energia SA została patronem tytularnym obiektu w styczniu 2015 roku.

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie