Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA - Notowania

PZU
30,7800
0,74 (2,4634%)
Ostatnia aktualizacja 2020-06-03 17:02:16
addDodaj do obserwowanych
PZU
WIG20
WIG
WIG.MS-FIN
WIG30
WIGDIV
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Prezes: Kozłowska-Chyła, Beata Sektor: ubezpieczenia PKD: działalność ubezpieczeniowa i bezpośrednio z nią związana Audytor: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Kody

NIP: 5260251049 KRS: 0000009831 PKD: 65.12 Ticker GPW: PZU ISIN: PLPZU0000011

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 24 Kod: 00-133 Miejscowość: Warszawa Kraj: Polska Telefon: +48 22 5822100 Fax: +48 22 5822881 Internet: www.pzu.pl Email: rzecznik@pzu.pl

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
1,4040
0,5011%
5,8800
6,5217%
2,8680
8,7187%
4,2830
-0,6725%
22,5500
2,2212%
0,0460
15,0000%

Spółka należy do indeksów

PZU wczoraj

Za historyczny początek polskich zakładów ubezpieczeń, uważa się datę: 21 kwietnia 1803 r. W tym dniu król pruski Fryderyk Wilhelm podpisał ustawę, na podstawie której powołano Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych (podobne inicjatywy rozwijały się na ziemiach pod zaborami: austriackim i rosyjskim – tu sytuację komplikowały polskie ruchy wolnościowe).

Wprowadzono obowiązek ubezpieczania budynków miejskich, a towarzystwo uzyskało na to prawny monopol.

Z czasem monopol ten zniesiono, co doprowadziło do powstania kilku prywatnych – niewielkich jeszcze i działających lokalnie – przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniom zaczęły podlegać także maszyny i urządzenia, zwierzęta gospodarskie oraz zawartość spichlerzy.

Zła sytuacja gospodarcza kraju oraz zamieszanie organizacyjne w pierwszych latach niepodległości mocno spowolniły rozwój w tej sferze finansów. Pierwszą poważną ustawę organizującą rynek ubezpieczeń podpisano 21 czerwca 1921 roku. Nałożono przymus ubezpieczania budynków od ognia, a także utworzono Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych – protoplastę dzisiejszego PZU.

W 1927 r. przekształcono Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW).

Rozwój branży ubezpieczeń przerywa wybuch II wojny światowej. Aktywa większości zakładów ubezpieczeń uległy zniszczeniu bądź likwidacji. PZUW był jedynym ubezpieczycielem, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Generalnego Gubernatorstwa (GG obejmowało obszar 1/4 przedwojennego terytorium Polski i przeszło 1/2 jej mieszkańców).

Po roku 1945 całą gospodarkę, w tym branżę ubezpieczeń, przestawiono na tory planowania centralnego. PZUW oraz Towarzystwo Reasekuracyjne Warta (kolejny gigant na polskim rynku ubezpieczeń) otrzymały monopol na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. W roku 1952 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych został przemianowany na Państwowy Zakład Ubezpieczeń.

Lata 80. przyniosły powiew wolnorynkowych zmian. We wrześniu 1984 roku zdemonopolizowano rynek ubezpieczeń w Polsce (narzucono jednakże konieczność zachowania procentowej większości udziału skarbu państwa w kapitale zakładowym spółek). Polska wyprzedziła pod tym względem inne europejskie kraje socjalistyczne.

Dopiero zmiany ustrojowe, które zaszły w Polsce po roku 1989 dały podstawy do wytworzenia prawdziwie wolnorynkowego modelu ubezpieczeniowego.

W konsekwencji ustawy z lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, Państwowy Zakład Ubezpieczeń przekształcony został (27 grudnia 1991) w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod nazwą: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

W związku z dyrektywą wymuszającą organizacyjne rozdzielenie ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie, powstaje Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Mimo iż PZU S.A. przestał być monopolistą, to wciąż zajmował ponad 50 proc. rynku ubezpieczeń. Na drugim miejscu uplasował się (niedawno wydzielony) PZU na Życie S.A.

Afera przy prywatyzacji PZU

W 1998 roku podjęto decyzję o prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Jako doradcę strategicznego wybrano ABN Amro – bank z siedzibą w Amsterdamie. Umowa o prywatyzacji PZU została podpisana z portugalsko-holenderskim konsorcjum Eureko. Prywatyzacją kierował minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka – Emil Wąsacz. Rząd sprzedał wówczas 20% akcji za kwotę 2 mld zł. Równocześnie 10% akcji, za kwotę 1 mld zł, odsprzedano BIG Bankowi Gdańskiemu, polskiemu partnerowi Eureko.

W aneksie do umowy prywatyzacyjnej zawarta została klauzula sprzedaży Eureko dodatkowych 21% akcji należących do Skarbu Państwa. Klauzula ta do 2009 roku pozostała niezrealizowana, co stało się przyczyną konfliktu pomiędzy Eureko, posiadającym 33% akcji, a Skarbem Państwa, dysponującym 55% akcji.

Strona polska odmówiła sprzedaży akcji i zarzuciła Eureko złamanie umowy, zabraniającej m.in. zakupu akcji za pieniądze z kredytu. Eureko złożyło wniosek do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie, zarzucając Polsce niedotrzymanie umowy prywatyzacyjnej. Ten zadecydował na niekorzyść państwa polskiego.

W międzyczasie Eureko nabyło kolejne 10% akcji odkupując je od BIG Banku Gdańskiego, dalsze kilka procent akcji Eureko pozyskało skupując udziały pracownicze.

Komisja sejmowa powołana do zbadania tej sprawy w 2005 roku postanowiła, że umowa prywatyzacyjna jest nieważna i skierowała szereg doniesień o popełnieniu przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za jej zainicjowanie i przeprowadzenie. W ogniu krytyki znaleźli się m.in. minister Wąsacz i premier Belka, którego bank ABN Amro zatrudniał jako swego doradcę, a który był równocześnie członkiem rady nadzorczej BIG Banku Gdańskiego.

Mimo wniosków komisji, a także zgodnej opinii licznych kół prawniczych stwierdzających nieważność tamtych umów, w październiku 2009 roku rząd zawarł ugodę ze Eureko, na podstawie której spółka odsprzedała PZU większość akcji oraz wypłacono Eureko odszkodowanie wysokości 5 mld złotych.

W rękach Holendrów pozostało 33% akcji, wartych 12-14 mld złotych. Skarb Państwa zarobił więc na prywatyzacji PZU 3 mld złotych, stracił zaś 17-19 (!).

PZU na GPW

Jest 14 maja 2010 roku. W atmosferze załagodzonego już nieco sporu pomiędzy polską i holenderską spółką, ta pierwsza wchodzi na giełdowy parkiet (Eureko wycofuje się z PZU, ściągając wielkie pieniądze z dywidendy i sprzedaży akcji na giełdzie).

W sumie skarb państwa i Eureko sprzedały tego dnia 29,9 proc. akcji PZU. Zainteresowanie na papiery jest ogromne; stosunek zamówień na akcje do ich podaży wyniósł 9:1.

Cena na debiucie wyniosła 349 zł (co odpowiada 34,9 zł po splicie akcji w 2015 roku) i była o blisko 12 proc. wyższa od ceny w ofercie publicznej. Oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Na akcje PZU zapisało się ponad 250 tys. Polaków.

Zastosowano nowatorski sposób zapisu; chętni mogli zapisać się na pakiet 30 akcji za 9375 zł.

Ustanowiony został rekord obrotu, a kurs na finiszu sesji wyniósł 360 zł, to więcej niż 15 proc. powyżej ceny emisyjnej.

Spółka niemal natychmiast weszła do WIG20, zaś w roku 2012, do prestiżowego Indeksu RESPECT (w którym utrzymuje się do dziś).

PZU dziś

PZU SA zdecydowanie wkroczyła do sektora bankowego.

W 2015 roku miała miejsce transakcja zakupu przeszło 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku SA i był to pierwszy duży krok ku konsolidacji polskiego sektora bankowego z PZU.

7 czerwca 2017 roku PZU i PFR (Polski Fundusz Rozwoju – państwowa spółka do spraw inwestycji strategicznych) sfinalizowali zakup 32,8 proc. akcji Banku Pekao (z czego 20 proc. przypadła na PZU) za łączną kwotę 10,6 mld zł, co czyni z PZU największą grupę finansową w naszej części Europy.

Te posunięcia zakończyły zaplanowany przez rząd proces repolonizacji w sektorze bankowym. W rękach krajowych podmiotów znajduje się dziś nieco ponad 50 proc. rynku, i choć w porównaniu do wiodących gospodarek światowych wypadamy wciąż blado, to psychologiczna granica została pomyślnie przekroczona.

Skład Grupy Kapitałowej PZU

 • PZU SA – największy krajowy ubezpieczyciel, posiada około 50 proc. rynku.
 • PZU Życie SA – z liczbą przeszło 11 mln klientów jest największą w Polsce, wśród firm specjalizująca się w ubezpieczeniach na życie (ponad 30 proc. rynku).
 • PZU Zdrowie SA – spółka obecna jest w branży opieki medycznej.
 • PZU Pomoc SA – powstała w 2009 roku, prowadzi działalność w zakresie stanowiącym uzupełnienie podstawowej działalności PZU SA i PZU Życie SA.
 • PTE PZU SA – przedmiotem działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA jest tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym, jak również tworzenie i zarządzanie dobrowolnym funduszem obsługującym indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). PTE PZU zarządza OFE PZU "Złota Jesień" prowadzącym rachunki dla ponad 2,1 mln Polaków.
 • TFI PZU SA – działające od roku 1999, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest jednym z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce.
 • TUW PZUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje szeroką gamę ubezpieczeń wzajemnych dedykowanych dla spółek Skarbu Państwa, szpitali oraz jednostek terytorialnych.
 • PZU LAB SA – działalność PZU LAB SA ukierunkowana jest w szczególności na współpracę z zarządami firm, które wspiera w obszarach: bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem, ograniczania strat finansowych związanych ze zdarzeniami awaryjnymi i przestojami, oraz budowania reputacji zaufanego partnera na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • Tower Inwestycje Sp. z o.o. – przedmiotem działalności powstałej w roku 1998 spółki jest lokowanie wolnych środków finansowych w obrębie działalności deweloperskiej (nieruchomości komercyjne) i inwestycyjnej.
 • PZU Finance AB – utworzona w 2014 roku, jest spółką publiczną z siedzibą w Szwecji. Prowadzi działalność finansową, głównie poprzez: pozyskiwanie środków w drodze emisji obligacji i innych instrumentów finansowych, bezpośrednie pożyczanie pozyskanych funduszy spółkom z Grupy PZU, udzielanie kredytów i pożyczek.
 • Fundacja PZU – od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU.

Przyszłość Grupy PZU

W ogłoszonej strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zapisano, że długoterminowym celem strategicznym Grupy PZU jest utrzymanie czołowej pozycji w sektorze bankowym w Polsce.

PZU zakładała osiągnięcie do 2020 roku poziomu 65 mld zł aktywów klientów zewnętrznych. Udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych ma do 2020 r. wynieść 38 proc. Ubezpieczyciel liczy na utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 mln.

Zysk netto Grupy PZU w 2018 roku to 5,4 mld złotych i jest najwyższy od pięciu lat (wzrost 28% w stosunku do roku 2017).

Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem PZU, z liczbą 295 217 300 akcji (35,19% walorów spółki), pozostaje Skarb Państwa.

Drugim i ostatnim akcjonariuszem, który przekroczył granicę 5% posiadanych akcji jest OFE Nationale-Nederlanden – 5,03%.

Kolejni to: OFE Aviva Santander – 4,39%, OFE Aegon – 1,81%, OFE MetLife – 1,71%, OFE AXA – 1,31%, TFI Aviva Investors Poland S.A. – 1,27%, Norges Bank – 1,21%, OFE Generali – 1,02%.

Blisko 43% akcji PZU SA znajduje się w rękach akcjonariuszy indywidualnych.

Polityka dywidendowa Spółki

W ramach przyjętej polityki dywidendowej na lata 2016 – 2020, grupa PZU zamierza zatrzymywać maksymalnie do 20% zysku z przeznaczeniem na rozwój organiczny oraz nie więcej niż 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć. Oznacza to, że zarząd co roku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Poniżej lista lat obrotowych z kwotą dywidendy za akcję (i stopą dywidendy).

 • 2017 2,50 zł (5,88%)
 • 2016 1,40 zł (3,03%)
 • 2015 2,08 zł (7,88%)
 • 2014 3,00 zł (7,09%)
 • 2013 1,70 zł (3,59%)
 • 2013 1,70 zł (3,59%)
 • 2013 2,00 zł (4,31%)
 • 2012 2,97 zł (6,75%)
 • 2011 2,24 zł (6,67%)
 • 2010 2,60 zł (8,18%)
 • 2009 1,09 zł (2,79%)

Według prognoz analityków, dywidenda w roku 2019 możne sięgnąć nawet 2,8 zł za akcję.

Działalność społeczna

Powstała w 2004 roku Fundacja PZU realizuje działania filantropijne Grupy PZU i jest głównym elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Swoje motto – "Blisko ludzi i ich potrzeb" – realizuje wspierając obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • kulturę i historię – w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;
 • zdrowie i pomoc społeczną – poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego lub leków;
 • bezpieczeństwo – poprzez programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze, oraz aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie.

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami.

Grupa jest też jednym z największych krajowych sponsorów wydarzeń sportowych.

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie