Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży246 274,00247 441,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)--
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży-112 653,00-107 541,00
Koszty ogólnego zarządu-9 114,00-6 949,00
Koszt własny sprzedaży-101 891,00-110 430,00
Zysk/strata ze sprzedaży22 616,0022 521,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży22 616,0022 521,00
Pozostałe przychody operacyjne3 036,001 636,00
Wynik na aktywach niefinansowych--
Pozostałe koszty operacyjne-4 828,00-2 980,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej20 824,0021 177,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej20 824,0021 177,00
Przychody finansowe790,00401,00
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach15 417,007 479,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-421,00-2 093,00
Zysk/strata brutto36 610,0026 964,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto36 610,0026 964,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-19 245,00-5 236,00
Zysk/strata netto17 365,0021 728,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży246 274,00247 441,00
Zysk/strata ze sprzedaży22 616,0022 521,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej20 824,0021 177,00
EBITDA25 012,0025 761,00
Zysk/strata brutto36 610,0026 964,00
Zysk/strata netto17 365,0021 728,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej17 365,0021 728,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję0,570,71
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie