Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 364 954,001 125 110,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)--
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży-137 682,00-134 529,00
Koszty ogólnego zarządu-108 534,00-98 076,00
Koszt własny sprzedaży-978 405,00-832 750,00
Zysk/strata ze sprzedaży140 333,0059 755,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży140 333,0059 755,00
Pozostałe przychody operacyjne19 247,0017 673,00
Wynik na aktywach niefinansowych--
Pozostałe koszty operacyjne-47 609,00-19 064,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej111 971,0058 364,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej111 971,0058 364,00
Przychody finansowe--
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach--
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-11 111,00-3 082,00
Koszty finansowe-13 856,0031 867,00
Zysk/strata brutto87 004,0087 149,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto87 004,0087 149,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-33 430,00-21 038,00
Zysk/strata netto53 574,0066 111,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 364 954,001 125 110,00
Zysk/strata ze sprzedaży140 333,0059 755,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej111 971,0058 364,00
EBITDA176 827,00122 673,00
Zysk/strata brutto87 004,0087 149,00
Zysk/strata netto53 574,0066 111,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej51 661,0064 626,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 913,001 485,00
Zysk na akcję6,357,95
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie