Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży480,591 889,31451,40
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-6 250,69-12 562,01-626,75
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży---
Koszty ogólnego zarządu---
Koszt własny sprzedaży---
Zysk/strata ze sprzedaży-5 770,10-10 672,69-175,35
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-5 770,10-10 672,69-175,35
Pozostałe przychody operacyjne78,030,0013,07
Wynik na aktywach niefinansowych-125,99-31,74-29,44
Pozostałe koszty operacyjne-178,38-10,70-15,42
Zysk/strata z działalności operacyjnej-5 996,45-10 715,13-207,14
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-5 996,45-10 715,13-207,14
Przychody finansowe40,1041,3244,51
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach-352,89-210,85-314,02
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-960,17-1 133,75-754,07
Zysk/strata brutto-7 269,40-12 018,41-1 230,72
Zysk netto
Zysk/strata brutto-7 269,40-12 018,41-1 230,72
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-42,49-116,61155,41
Zysk/strata netto-7 311,89-12 135,03-1 075,31
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży480,591 889,31451,40
Zysk/strata ze sprzedaży-5 770,10-10 672,69-175,35
Zysk/strata z działalności operacyjnej-5 996,45-10 715,13-207,14
EBITDA-4 187,60-8 991,5282,86
Zysk/strata brutto-7 269,40-12 018,41-1 230,72
Zysk/strata netto-7 311,89-12 135,03-1 075,31
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-7 311,89-12 135,03-1 075,31
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących---
Zysk na akcję-0,19-0,56-0,05
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie