Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży138 381,00141 676,00121 029,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-24 672,00-22 501,00-23 497,00
Koszty ogólnego zarządu-11 866,00-12 199,00-10 110,00
Koszt własny sprzedaży-100 628,00-104 333,00-88 904,00
Zysk/strata ze sprzedaży1 215,002 643,00-1 482,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży1 215,002 643,00-1 482,00
Pozostałe przychody operacyjne889,001 364,001 439,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-349,00-415,00-3 200,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 755,003 592,00-3 243,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 755,003 592,00-3 243,00
Przychody finansowe255,00861,00104,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-1 890,00-339,00-1 271,00
Zysk/strata brutto120,004 114,00-4 410,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto120,004 114,00-4 410,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-157,00-3 711,00-1 102,00
Zysk/strata netto-37,00403,00-5 512,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży138 381,00141 676,00121 029,00
Zysk/strata ze sprzedaży1 215,002 643,00-1 482,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 755,003 592,00-3 243,00
EBITDA5 126,006 565,00-443,00
Zysk/strata brutto120,004 114,00-4 410,00
Zysk/strata netto-37,00403,00-5 512,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej655,001 266,00-5 220,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-692,00-863,00-292,00
Zysk na akcję0,090,17-0,71
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie