Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży508 187,00484 474,00330 285,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-11 577,00-12 547,00-11 357,00
Koszty ogólnego zarządu-43 292,00-33 334,00-27 435,00
Koszt własny sprzedaży-353 355,00-352 157,00-239 833,00
Zysk/strata ze sprzedaży99 963,0086 436,0051 660,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży99 963,0086 436,0051 660,00
Pozostałe przychody operacyjne4 505,0024 951,0022 731,00
Wynik na aktywach niefinansowych19 801,00-3 943,00-2 079,00
Pozostałe koszty operacyjne-6 659,00-23 655,00-6 632,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej117 610,0083 789,0065 680,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej117 610,0083 789,0065 680,00
Przychody finansowe3 406,002 392,005 938,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-78,00--
Koszty finansowe-8 266,00-6 502,00-4 449,00
Zysk/strata brutto112 672,0079 679,0067 169,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto112 672,0079 679,0067 169,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-14 842,00-23 653,00-9 887,00
Zysk/strata netto97 830,0056 026,0057 282,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży508 187,00484 474,00330 285,00
Zysk/strata ze sprzedaży99 963,0086 436,0051 660,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej117 610,0083 789,0065 680,00
EBITDA120 391,0085 680,0067 264,00
Zysk/strata brutto112 672,0079 679,0067 169,00
Zysk/strata netto97 830,0056 026,0057 282,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej95 900,0053 002,0056 471,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 930,003 024,00811,00
Zysk na akcję3,732,062,21
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie