Terminy przekazywania raportów w 2020 roku

2020-01-27 14:07:32

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2020

Data sporządzenia:

2020-01-27

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020: • Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok – dnia 7.04.2020 r. • Raport roczny jednostkowy za 2019 rok – dnia 7.04.2020 r. • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – dnia 26.05.2020 r. • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – dnia 17.09.2020 r. • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – dnia 18.11.2020 r. Zarząd spółki Emitenta oświadcza, że: • Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020; • Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; • Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdania lub sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania tego sprawozdania. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.archicom.pl) w zakładce Relacje inwestorskie. Podstawa prawna szczegółowa przekazania raportu: § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”, o którym mowa w treści raportu).

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-345

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ksawerego Liskego

7

(ulica)

(numer)

+48 71 78 58 722

+48 71 78 58 801

(telefon)

(fax)

www.archicom.pl

(e-mail)

(www)

8982100870

20371028

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2020-01-27

Artur Więznowski

Członek Zarządu

2020-01-27

Tomasz Ślęzak

Członek Zarządu