Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży134 758,00123 932,0095 765,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-10 508,00-8 467,00-7 513,00
Koszty ogólnego zarządu-17 024,00-13 463,00-12 434,00
Koszt własny sprzedaży-92 123,00-90 344,00-77 522,00
Zysk/strata ze sprzedaży15 103,0011 658,00-1 704,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży15 103,0011 658,00-1 704,00
Pozostałe przychody operacyjne3 002,001 117,002 409,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-5 069,00-800,00-1 430,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej13 036,0011 975,00-725,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej13 036,0011 975,00-725,00
Przychody finansowe758,00278,00120,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-1 475,00-1 886,00-1 243,00
Zysk/strata brutto12 319,0010 367,00-1 848,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto12 319,0010 367,00-1 848,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-1 682,00-3 526,00-1 045,00
Zysk/strata netto10 637,006 841,00-2 893,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży134 758,00123 932,0095 765,00
Zysk/strata ze sprzedaży15 103,0011 658,00-1 704,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej13 036,0011 975,00-725,00
EBITDA16 112,0014 805,002 200,00
Zysk/strata brutto12 319,0010 367,00-1 848,00
Zysk/strata netto10 637,006 841,00-2 893,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej10 637,006 841,00-2 893,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących---
Zysk na akcję0,380,24-0,10
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie