Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży31 920,8727 514,10
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-28 079,51-27 576,03
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży3 841,37-61,93
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży3 841,37-61,93
Pozostałe przychody operacyjne3 562,42281,10
Wynik na aktywach niefinansowych-4 609,5974,54
Pozostałe koszty operacyjne-118,30-105,47
Zysk/strata z działalności operacyjnej2 675,90188,24
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej2 675,90188,24
Przychody finansowe75,1588,04
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach40,9942,94
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-38,96-38,44
Zysk/strata brutto2 753,08280,78
Zysk netto
Zysk/strata brutto2 753,08280,78
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-706,62-88,15
Zysk/strata netto2 046,46192,63
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży31 920,8727 514,10
Zysk/strata ze sprzedaży3 841,37-61,93
Zysk/strata z działalności operacyjnej2 675,90188,24
EBITDA3 187,03843,59
Zysk/strata brutto2 753,08280,78
Zysk/strata netto2 046,46192,63
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 046,46192,63
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję0,390,04
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie