Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży828 686,00883 196,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)--
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży-41 545,00-44 116,00
Koszty ogólnego zarządu-119 864,00-121 550,00
Koszt własny sprzedaży-567 514,00-647 280,00
Zysk/strata ze sprzedaży99 763,0070 250,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży99 763,0070 250,00
Pozostałe przychody operacyjne-5 180,008 185,00
Wynik na aktywach niefinansowych-1 871,00-
Pozostałe koszty operacyjne--15 705,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej92 712,0062 730,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej92 712,0062 730,00
Przychody finansowe41,006 344,00
Różnice kursowe5 247,00-
Wynik na inwestycjach487,00-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-5 059,00-10 857,00
Zysk/strata brutto93 428,0058 217,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto93 428,0058 217,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej1 173,001 412,00
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-23 278,00-15 721,00
Zysk/strata netto71 323,0043 908,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży828 686,00883 196,00
Zysk/strata ze sprzedaży99 763,0070 250,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej92 712,0062 730,00
EBITDA134 508,00102 014,00
Zysk/strata brutto93 428,0058 217,00
Zysk/strata netto71 323,0043 908,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej71 323,0042 569,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-1 339,00
Zysk na akcję2,151,29
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie