Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży877 593,00827 802,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)--
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży-39 754,00-42 023,00
Koszty ogólnego zarządu-123 474,00-120 012,00
Koszt własny sprzedaży-639 831,00-568 897,00
Zysk/strata ze sprzedaży74 534,0096 870,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży74 534,0096 870,00
Pozostałe przychody operacyjne10 502,007 985,00
Wynik na aktywach niefinansowych--
Pozostałe koszty operacyjne-8 619,00-13 730,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej76 417,0091 125,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej76 417,0091 125,00
Przychody finansowe6 377,007 177,00
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach--
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-8 910,00-6 528,00
Zysk/strata brutto73 884,0091 774,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto73 884,0091 774,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-1 169,00
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-18 597,00-22 538,00
Zysk/strata netto55 287,0070 405,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży877 593,00827 802,00
Zysk/strata ze sprzedaży74 534,0096 870,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej76 417,0091 125,00
EBITDA126 288,00132 907,00
Zysk/strata brutto73 884,0091 774,00
Zysk/strata netto55 287,0070 405,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej53 410,0067 788,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 877,002 617,00
Zysk na akcję1,632,05
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie