Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży3 420,552 356,984 637,04
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-3 158,07-2 837,58-4 169,10
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży---
Koszty ogólnego zarządu---
Koszt własny sprzedaży---
Zysk/strata ze sprzedaży262,48-480,59467,94
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży262,48-480,59467,94
Pozostałe przychody operacyjne13,6329,691,09
Wynik na aktywach niefinansowych26,75-52,60-
Pozostałe koszty operacyjne-20,51-77,77-6,38
Zysk/strata z działalności operacyjnej282,35-581,27462,66
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej282,35-581,27462,66
Przychody finansowe39,42121,499,28
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---96,86
Koszty finansowe-14,60-182,96-28,52
Zysk/strata brutto307,17-642,73346,56
Zysk netto
Zysk/strata brutto307,17-642,73346,56
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-31,01-79,60-61,70
Zysk/strata netto276,17-722,33284,86
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży3 420,552 356,984 637,04
Zysk/strata ze sprzedaży262,48-480,59467,94
Zysk/strata z działalności operacyjnej282,35-581,27462,66
EBITDA284,56-576,23473,21
Zysk/strata brutto307,17-642,73346,56
Zysk/strata netto276,17-722,33284,86
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej287,07-682,09314,34
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-10,90-40,24-29,48
Zysk na akcję0,09-0,210,10
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie