Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/06/302018/06/302017/06/30
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży552 416,00495 660,00460 485,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-495 298,00-443 887,00-412 904,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży---
Koszty ogólnego zarządu---
Koszt własny sprzedaży---
Zysk/strata ze sprzedaży57 118,0051 773,0047 581,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży57 118,0051 773,0047 581,00
Pozostałe przychody operacyjne2 847,007 248,003 782,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-4 341,00-1 989,00-9 324,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej55 624,0057 032,0042 039,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej55 624,0057 032,0042 039,00
Przychody finansowe759,00813,001 080,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-329,00265,00
Koszty finansowe-2 031,00-1 965,00-2 223,00
Zysk/strata brutto54 352,0056 209,0041 161,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto54 352,0056 209,0041 161,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych190,00--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-12 572,00-14 320,00-8 662,00
Zysk/strata netto41 970,0041 889,0032 499,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży552 416,00495 660,00460 485,00
Zysk/strata ze sprzedaży57 118,0051 773,0047 581,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej55 624,0057 032,0042 039,00
EBITDA68 671,0069 035,0053 169,00
Zysk/strata brutto54 352,0056 209,0041 161,00
Zysk/strata netto41 970,0041 889,0032 499,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej32 919,0032 239,0023 073,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących9 051,009 650,009 426,00
Zysk na akcję1,311,280,92
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie