Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 383 808,421 655 340,491 456 240,68
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-31 233,89-31 830,63-25 708,31
Koszty ogólnego zarządu-24 314,93-27 838,14-24 270,98
Koszt własny sprzedaży-1 267 444,31-1 509 170,97-1 340 386,93
Zysk/strata ze sprzedaży60 815,2986 500,7565 874,46
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży60 815,2986 500,7565 874,46
Pozostałe przychody operacyjne3 749,454 750,775 076,23
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-1 195,27-411,41-2 082,56
Zysk/strata z działalności operacyjnej63 369,4790 840,1168 868,13
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej63 369,4790 840,1168 868,13
Przychody finansowe360,92804,6064,55
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-1 616,84-1 099,26-1 416,15
Zysk/strata brutto62 113,5590 545,4567 516,54
Zysk netto
Zysk/strata brutto62 113,5590 545,4567 516,54
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-11 663,24-16 199,883 168,55
Zysk/strata netto50 450,3174 345,5870 685,08
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 383 808,421 655 340,491 456 240,68
Zysk/strata ze sprzedaży60 815,2986 500,7565 874,46
Zysk/strata z działalności operacyjnej63 369,4790 840,1168 868,13
EBITDA95 447,79121 381,3996 972,65
Zysk/strata brutto62 113,5590 545,4567 516,54
Zysk/strata netto50 450,3174 345,5870 685,08
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej50 450,3174 345,5870 685,08
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących---
Zysk na akcję3,264,804,57
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie