Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży287 822,00370 705,00335 078,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-222 707,00-266 178,00-232 442,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży---
Koszty ogólnego zarządu---
Koszt własny sprzedaży---
Zysk/strata ze sprzedaży65 115,00104 527,00102 636,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży65 115,00104 527,00102 636,00
Pozostałe przychody operacyjne4 545,00829,00736,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-8 608,00-5 779,00-15 181,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej61 052,0099 577,0088 191,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej61 052,0099 577,0088 191,00
Przychody finansowe2 155,0020 838,004 895,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-2 323,00-400,00-5,00
Zysk/strata brutto60 884,00120 015,0093 081,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto60 884,00120 015,0093 081,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-8 645,00-20 066,00-18 782,00
Zysk/strata netto52 239,0099 949,0074 299,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży287 822,00370 705,00335 078,00
Zysk/strata ze sprzedaży65 115,00104 527,00102 636,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej61 052,0099 577,0088 191,00
EBITDA61 646,00100 009,0088 304,00
Zysk/strata brutto60 884,00120 015,0093 081,00
Zysk/strata netto52 239,0099 949,0074 299,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej49 719,0099 949,0074 299,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 520,00--
Zysk na akcję1,072,151,24
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie