Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek4 059 294,003 956 372,003 601 131,00
Koszty z tytułu odsetek-877 846,00-871 848,00-744 990,00
Wynik z tytułu odsetek3 181 448,003 084 524,002 856 141,00
Wynik z tytułu prowizji
Przychody z tytułu opłat i prowizji1 165 568,001 099 468,00805 603,00
Koszty z tytułu opłat i prowizji-498 994,00-389 469,00-374 852,00
Wynik z tytułu opłat i prowizji666 574,00709 999,00430 751,00
Wynik operacyjny
Wynik z tytułu odsetek3 181 448,003 084 524,002 856 141,00
Wynik z tytułu opłat i prowizji666 574,00709 999,00430 751,00
Przychody z tytułu dywidend344,00275,0031,00
Wynik na instrumentach finansowych46 236,0077 829,006 908,00
Wynik z pozycji wymiany102 010,0097 684,00337 833,00
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń---
Przychody netto z inwestycji---
Pozostałe przychody z działalności podstawowej---
Pozostałe przychody operacyjne143 466,00127 045,00112 396,00
Koszty działania (instytucje finansowe)-1 630 104,00-1 705 003,00-1 853 577,00
Odpisy z tytułu utraty wartości-1 437 158,00-1 047 818,00-914 930,00
Wynik na aktywach niefinansowych-5 946,00-6 251,00-
Pozostałe koszty operacyjne-345 605,00-141 807,00-85 915,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej721 265,001 196 477,00889 638,00
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk/strata z działalności operacyjnej721 265,001 196 477,00889 638,00
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Zysk/strata brutto495 291,00988 291,00689 121,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto495 291,00988 291,00689 121,00
Podatek dochodowy-242 459,00-274 918,00-217 551,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Zysk/strata netto252 832,00713 373,00471 570,00
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej252 832,00713 373,00471 194,00
Zysk netto właścicieli udziałów niekontrolujących
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--376,00
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie