Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 249 663,001 141 158,001 165 479,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-222 474,00-206 595,00-206 142,00
Koszty ogólnego zarządu-153 911,00-141 079,00-131 440,00
Koszt własny sprzedaży-842 438,00-777 437,00-814 665,00
Zysk/strata ze sprzedaży30 840,0016 047,0013 232,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży30 840,0016 047,0013 232,00
Pozostałe przychody operacyjne12 768,0022 515,0011 989,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-18 930,00-37 687,00-98 257,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej24 678,00875,00-73 036,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej24 678,00875,00-73 036,00
Przychody finansowe12 867,0029 709,0013 386,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć4 716,00-772,00-4 727,00
Koszty finansowe-28 187,00-8 924,00-10 839,00
Zysk/strata brutto14 074,0020 888,00-75 216,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto14 074,0020 888,00-75 216,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-8 068,00-11 509,00-4 077,00
Zysk/strata netto6 006,009 379,00-79 293,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 249 663,001 141 158,001 165 479,00
Zysk/strata ze sprzedaży30 840,0016 047,0013 232,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej24 678,00875,00-73 036,00
EBITDA182 715,0088 509,0029 971,00
Zysk/strata brutto14 074,0020 888,00-75 216,00
Zysk/strata netto6 006,009 379,00-79 293,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 538,005 088,00-83 541,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 468,004 291,004 248,00
Zysk na akcję0,080,11-1,75
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie