Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 036 282,01571 882,62
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-1 063 419,91-576 743,34
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży-27 137,90-4 860,72
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-27 137,90-4 860,72
Pozostałe przychody operacyjne269,031 032,68
Wynik na aktywach niefinansowych14,4723,23
Pozostałe koszty operacyjne-3 004,36-9 075,83
Zysk/strata z działalności operacyjnej-29 858,76-12 880,63
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-29 858,76-12 880,63
Przychody finansowe10 759,3113 437,33
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach23 442,6612 256,79
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-12 337,94-9 142,25
Zysk/strata brutto-7 994,723 671,23
Zysk netto
Zysk/strata brutto-7 994,723 671,23
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-560,46-877,55
Zysk/strata netto-8 555,182 793,68
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 036 282,01571 882,62
Zysk/strata ze sprzedaży-27 137,90-4 860,72
Zysk/strata z działalności operacyjnej-29 858,76-12 880,63
EBITDA-26 496,53-10 300,64
Zysk/strata brutto-7 994,723 671,23
Zysk/strata netto-8 555,182 793,68
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 974,121 635,80
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-10 529,301 157,88
Zysk na akcję0,250,21
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie