Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży571 882,62190 582,63
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-576 743,34-191 870,07
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży-4 860,72-1 287,44
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-4 860,72-1 287,44
Pozostałe przychody operacyjne1 032,68196,59
Wynik na aktywach niefinansowych23,23-1,15
Pozostałe koszty operacyjne-9 075,83-1 790,47
Zysk/strata z działalności operacyjnej-12 880,63-2 882,48
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-12 880,63-2 882,48
Przychody finansowe13 437,334 942,62
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach12 256,795 591,90
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-9 142,25-4 536,38
Zysk/strata brutto3 671,233 115,66
Zysk netto
Zysk/strata brutto3 671,233 115,66
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-877,55-719,25
Zysk/strata netto2 793,682 396,40
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży571 882,62190 582,63
Zysk/strata ze sprzedaży-4 860,72-1 287,44
Zysk/strata z działalności operacyjnej-12 880,63-2 882,48
EBITDA-10 300,64-1 422,95
Zysk/strata brutto3 671,233 115,66
Zysk/strata netto2 793,682 396,40
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 635,801 217,33
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 157,881 179,07
Zysk na akcję0,210,16
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie