Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży8 462,04683,90
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-8 744,38-1 351,81
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży-282,34-667,90
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-282,34-667,90
Pozostałe przychody operacyjne137,53120,98
Wynik na aktywach niefinansowych239,46-140,50
Pozostałe koszty operacyjne-45,76-74,57
Zysk/strata z działalności operacyjnej48,88-761,99
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej48,88-761,99
Przychody finansowe32,68463,89
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach-1 718,63-141,66
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-852,03
Koszty finansowe-60,75-195,71
Zysk/strata brutto-1 697,81216,56
Zysk netto
Zysk/strata brutto-1 697,81216,56
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--13,23
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-12,55140,54
Zysk/strata netto-1 710,36343,86
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży8 462,04683,90
Zysk/strata ze sprzedaży-282,34-667,90
Zysk/strata z działalności operacyjnej48,88-761,99
EBITDA-39,56-756,50
Zysk/strata brutto-1 697,81216,56
Zysk/strata netto-1 710,36343,86
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-1 710,36343,86
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję-0,090,05
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie