Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży4 921,88
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-5 221,02
Koszty podstawowej działalności operacyjnej-
Koszty sprzedaży-
Koszty ogólnego zarządu-
Koszt własny sprzedaży-
Zysk/strata ze sprzedaży-299,14
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-299,14
Pozostałe przychody operacyjne2,31
Wynik na aktywach niefinansowych99,79
Pozostałe koszty operacyjne-13,88
Zysk/strata z działalności operacyjnej-210,91
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-210,91
Przychody finansowe0,00
Różnice kursowe-
Wynik na inwestycjach-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych-
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-
Koszty finansowe-20,00
Zysk/strata brutto-230,91
Zysk netto
Zysk/strata brutto-230,91
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-
Udział w wyniku jednostek powiązanych-
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku-
Podatek dochodowy-55,55
Zysk/strata netto-286,46
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży4 921,88
Zysk/strata ze sprzedaży-299,14
Zysk/strata z działalności operacyjnej-210,91
EBITDA-202,17
Zysk/strata brutto-230,91
Zysk/strata netto-286,46
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-286,46
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-
Zysk na akcję-0,05
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie