Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży2 794,005 762,004 779,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-24 448,00-34 436,00-24 512,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży---
Koszty ogólnego zarządu---
Koszt własny sprzedaży---
Zysk/strata ze sprzedaży-21 654,00-28 674,00-19 733,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-21 654,00-28 674,00-19 733,00
Pozostałe przychody operacyjne575,00443,001 516,00
Wynik na aktywach niefinansowych-394,005 244,00-
Pozostałe koszty operacyjne-3 733,00-28 887,00-620,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-25 206,00-51 874,00-18 837,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-25 206,00-51 874,00-18 837,00
Przychody finansowe1 443,00390,0061,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-4 147,00-3 840,00-1 930,00
Koszty finansowe-1 233,00-3 678,00-1 324,00
Zysk/strata brutto-29 143,00-59 002,00-22 030,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-29 143,00-59 002,00-22 030,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy1 935,006 440,002 726,00
Zysk/strata netto-27 208,00-52 562,00-19 304,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży2 794,005 762,004 779,00
Zysk/strata ze sprzedaży-21 654,00-28 674,00-19 733,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-25 206,00-51 874,00-18 837,00
EBITDA-22 091,00-50 785,00-17 882,00
Zysk/strata brutto-29 143,00-59 002,00-22 030,00
Zysk/strata netto-27 208,00-52 562,00-19 304,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-22 388,00-40 109,00-17 196,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-4 820,00-12 453,00-2 108,00
Zysk na akcję-1,90-3,95-1,69
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie