Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 603 903,001 699 689,003 164 837,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-116 298,00-129 902,00-190 111,00
Koszty ogólnego zarządu-29 323,00-31 619,00-37 319,00
Koszt własny sprzedaży-1 486 027,00-1 576 347,00-2 994 937,00
Zysk/strata ze sprzedaży-27 745,00-38 179,00-57 530,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-27 745,00-38 179,00-57 530,00
Pozostałe przychody operacyjne13 107,003 456,004 790,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-9 755,00-16 249,00-94 796,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-24 393,00-50 972,00-147 536,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-24 393,00-50 972,00-147 536,00
Przychody finansowe---
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach--2 336,00-15 164,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-806,00-3 771,00-8 218,00
Zysk/strata brutto-25 199,00-57 079,00-170 918,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-25 199,00-57 079,00-170 918,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych-76,0079,00-236,00
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy37,00-1 542,007 111,00
Zysk/strata netto-25 238,00-58 542,00-164 043,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 603 903,001 699 689,003 164 837,00
Zysk/strata ze sprzedaży-27 745,00-38 179,00-57 530,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-24 393,00-50 972,00-147 536,00
EBITDA-15 455,00-40 898,00-135 604,00
Zysk/strata brutto-25 199,00-57 079,00-170 918,00
Zysk/strata netto-25 238,00-58 542,00-164 043,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-23 708,00-56 392,00-159 753,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-1 530,00-2 150,00-4 290,00
Zysk na akcję-1,40-3,33-9,42
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie