Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży4 546,504 640,27
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-4 246,50-4 432,52
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży300,00207,75
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży300,00207,75
Pozostałe przychody operacyjne87,6083,91
Wynik na aktywach niefinansowych-173,10-41,15
Pozostałe koszty operacyjne-73,10-327,73
Zysk/strata z działalności operacyjnej141,40-77,22
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej141,40-77,22
Przychody finansowe18,8010,69
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach201,20-32,07
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-45,80-40,78
Zysk/strata brutto315,60-139,37
Zysk netto
Zysk/strata brutto315,60-139,37
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-43,80-43,54
Zysk/strata netto271,80-182,92
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży4 546,504 640,27
Zysk/strata ze sprzedaży300,00207,75
Zysk/strata z działalności operacyjnej141,40-77,22
EBITDA211,1066,07
Zysk/strata brutto315,60-139,37
Zysk/strata netto271,80-182,92
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej271,80-182,92
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję0,04-0,02
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie