Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży4 640,272 906,40
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-4 432,52-2 652,10
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży207,75254,30
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży207,75254,30
Pozostałe przychody operacyjne83,9143,70
Wynik na aktywach niefinansowych-41,15-
Pozostałe koszty operacyjne-327,73-56,70
Zysk/strata z działalności operacyjnej-77,22241,30
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-77,22241,30
Przychody finansowe10,691,30
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach-32,07-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-40,78-23,60
Zysk/strata brutto-139,37219,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-139,37219,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-43,54-48,30
Zysk/strata netto-182,92170,70
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży4 640,272 906,40
Zysk/strata ze sprzedaży207,75254,30
Zysk/strata z działalności operacyjnej-77,22241,30
EBITDA66,07293,00
Zysk/strata brutto-139,37219,00
Zysk/strata netto-182,92170,70
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-182,92170,70
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję-0,020,02
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie