Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży4 546,504 640,70
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-4 246,50-4 417,50
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży300,00223,20
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży300,00223,20
Pozostałe przychody operacyjne87,6080,90
Wynik na aktywach niefinansowych-173,10-277,10
Pozostałe koszty operacyjne-73,10-63,20
Zysk/strata z działalności operacyjnej141,40-36,20
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej141,40-36,20
Przychody finansowe18,803,40
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach201,20-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-45,80-40,00
Zysk/strata brutto315,60-72,80
Zysk netto
Zysk/strata brutto315,60-72,80
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-43,80-1,60
Zysk/strata netto271,80-74,40
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży4 546,504 640,70
Zysk/strata ze sprzedaży300,00223,20
Zysk/strata z działalności operacyjnej141,40-36,20
EBITDA211,1021,90
Zysk/strata brutto315,60-72,80
Zysk/strata netto271,80-74,40
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej271,80-74,40
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję0,04-0,01
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie