Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2013/12/312012/12/312011/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 673,671 896,662 072,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-1 699,31-3 460,58-
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży---
Koszty ogólnego zarządu---
Koszt własny sprzedaży---1 197,00
Zysk/strata ze sprzedaży-25,64-1 563,92875,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-25,64-1 563,92875,00
Pozostałe przychody operacyjne291,962 670,19104,00
Wynik na aktywach niefinansowych-107,00-26,45-
Pozostałe koszty operacyjne-229,49-139,74-36,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-70,17940,08943,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-70,17940,08943,00
Przychody finansowe1 209,64123,8872,00
Różnice kursowe-977,89-8,23312,00
Wynik na inwestycjach2 509,37-1 858,75-130,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych274,482 015,15-
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-44,67-53,84-11,00
Zysk/strata brutto2 900,761 158,291 186,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto2 900,761 158,291 186,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-605,2539,59-244,00
Zysk/strata netto2 295,511 197,88942,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 673,671 896,662 072,00
Zysk/strata ze sprzedaży-25,64-1 563,92875,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-70,17940,08943,00
EBITDA233,27980,09962,00
Zysk/strata brutto2 900,761 158,291 186,00
Zysk/strata netto2 295,511 197,88942,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 147,891 197,64941,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących148,33--
Zysk na akcję0,270,240,19
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie