Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/06/302018/06/302017/06/30
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży8 793 327,008 236 563,008 278 017,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-213 442,00-203 841,00-190 213,00
Koszty ogólnego zarządu-40 674,00-37 261,00-37 334,00
Koszt własny sprzedaży-8 448 968,00-7 892 289,00-7 938 928,00
Zysk/strata ze sprzedaży90 243,00103 172,00111 542,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży90 243,00103 172,00111 542,00
Pozostałe przychody operacyjne8 883,0012 287,007 152,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-13 886,00-17 429,00-16 941,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej85 240,0098 030,00101 753,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej85 240,0098 030,00101 753,00
Przychody finansowe13 313,004 371,007 709,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-26 861,00-25 899,00-23 931,00
Zysk/strata brutto71 692,0076 502,0085 531,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto71 692,0076 502,0085 531,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-13 917,00-15 550,00-17 683,00
Zysk/strata netto57 775,0060 952,0067 848,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży8 793 327,008 236 563,008 278 017,00
Zysk/strata ze sprzedaży90 243,00103 172,00111 542,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej85 240,0098 030,00101 753,00
EBITDA98 302,00111 471,00115 961,00
Zysk/strata brutto71 692,0076 502,0085 531,00
Zysk/strata netto57 775,0060 952,0067 848,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej57 775,0060 952,0067 848,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących---
Zysk na akcję3,573,774,19
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie