Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży4 468 021,004 491 145,004 926 737,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-176 650,00-164 249,00-190 656,00
Koszty ogólnego zarządu-48 283,00-45 370,00-37 767,00
Koszt własny sprzedaży-4 212 557,00-4 229 631,00-4 665 877,00
Zysk/strata ze sprzedaży30 531,0051 895,0032 437,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży30 531,0051 895,0032 437,00
Pozostałe przychody operacyjne4 090,003 691,009 139,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-72 712,00-2 785,00-3 771,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-38 091,0052 801,0037 805,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-38 091,0052 801,0037 805,00
Przychody finansowe430,003 477,00136,00
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe-11 942,00-9 919,00-15 708,00
Zysk/strata brutto-49 603,0046 359,0022 233,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-49 603,0046 359,0022 233,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-19 851,00-20 947,00-5 019,00
Zysk/strata netto-69 454,0025 412,0017 214,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży4 468 021,004 491 145,004 926 737,00
Zysk/strata ze sprzedaży30 531,0051 895,0032 437,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-38 091,0052 801,0037 805,00
EBITDA-31 951,0058 669,0040 418,00
Zysk/strata brutto-49 603,0046 359,0022 233,00
Zysk/strata netto-69 454,0025 412,0017 214,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-68 572,0025 976,0017 135,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-882,00-564,0079,00
Zysk na akcję-0,550,210,14
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie