Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży8 985,688 384,63
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-7 880,37-7 358,74
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży1 105,311 025,89
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży1 105,311 025,89
Pozostałe przychody operacyjne207,34114,12
Wynik na aktywach niefinansowych-24,72-54,79
Pozostałe koszty operacyjne-305,12-558,20
Zysk/strata z działalności operacyjnej982,81527,02
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej982,81527,02
Przychody finansowe15,0019,96
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach-102,93-102,93
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-131,52-152,96
Zysk/strata brutto763,36291,09
Zysk netto
Zysk/strata brutto763,36291,09
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-188,65-6,69
Zysk/strata netto574,71284,40
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży8 985,688 384,63
Zysk/strata ze sprzedaży1 105,311 025,89
Zysk/strata z działalności operacyjnej982,81527,02
EBITDA1 623,031 304,05
Zysk/strata brutto763,36291,09
Zysk/strata netto574,71284,40
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej574,71284,40
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję0,210,11
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie