Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży9 558,918 985,68
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-8 485,97-7 882,77
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży1 072,941 102,91
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży1 072,941 102,91
Pozostałe przychody operacyjne76,19207,34
Wynik na aktywach niefinansowych-375,01-24,72
Pozostałe koszty operacyjne-273,40-305,14
Zysk/strata z działalności operacyjnej500,72980,39
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej500,72980,39
Przychody finansowe25,0115,00
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach-102,93-102,93
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-79,54-134,74
Zysk/strata brutto343,26757,72
Zysk netto
Zysk/strata brutto343,26757,72
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-101,80-172,17
Zysk/strata netto241,46585,55
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży9 558,918 985,68
Zysk/strata ze sprzedaży1 072,941 102,91
Zysk/strata z działalności operacyjnej500,72980,39
EBITDA1 093,821 620,61
Zysk/strata brutto343,26757,72
Zysk/strata netto241,46585,55
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej241,46585,55
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję0,090,22
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie