Oorozumienie ws. rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy Rank Progress

2019-08-03 19:13:45

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2019

Data sporządzenia:

2019-08-03

Skrócona nazwa emitenta

ABAK S.A.

Temat

Porozumienie w sprawie rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy Rank Progress

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2019 r. zostało zawarte przez Progress XXVIII sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, dalej: Spółka) porozumienie (Porozumienie) z grupą kapitałową Rank Progeress S.A. (Grupa RNK) regulujące rozliczenie przeterminowanych należności Grupy RNK wobec Spółki. Porozumienie przewiduje, że całkowite zadłużenie Grupy RNK wobec Spółki na dzień 30 czerwca 2019 r. w kwocie 3.633.261 zł zostanie rozliczone następujący sposób: 1. Do dnia 31 sierpnia br. Grupa RNK spłaci kwotę 1.417.102 zł. 2. Progress XXVIII zwolni z długu Grupę RNK na kwotę 320.080 zł, co wpłynie jendorozowo na wynik jednostkowy Spółki oraz skonsolidowany wynik Grupy ABAK S.A. w 2019 r. 3. Od 1 stycznia 2020 r. Spółka wynajmie dodatkowe pomieszczenia biurowe od Grupy RNK na okres 24 miesięcy, z łącznym czynszem za ten okres w kwocie 322.080 zł, który to czynsz zostanie potrącony z należnościami od Grupy RNK. 4. Pozostała kwota należności tj. 1.571.999 zł zostanie spłacona przez Grupę RNK do dnia 31 grudnia 2019 r. 5. Po otrzymaniu kwoty o której mowa w pkt. 4 Spółka spłaci swoje zobowiązania wobec niektórych spółek z Grupy RNK z tytułu otrzymanych do dnia 30 czerwca 2019 r. zaliczek na poczet świadczonych usług księgowych w kwocie 1.571.999 zł.

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

ABAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABAK S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10-109

Olsztyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie

18 lok. 12

(ulica)

(numer)

895241531

895241554

(telefon)

(fax)

sekretariat@abak.com.pl

www.abak.com.pl

(e-mail)

(www)

7390406362

510537225

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2019-08-03

Paweł Puterko

Prezes Zarządu