Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży857,002 517,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-1 554,00-2 898,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży-697,00-381,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-697,00-381,00
Pozostałe przychody operacyjne22,00121,00
Wynik na aktywach niefinansowych--
Pozostałe koszty operacyjne-16,00-1 140,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-691,00-1 400,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-691,00-1 400,00
Przychody finansowe24,003 054,00
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach--
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-2 072,00-1 068,00
Zysk/strata brutto-2 739,00586,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-2 739,00586,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy3,00-195,00
Zysk/strata netto-2 736,00391,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży857,002 517,00
Zysk/strata ze sprzedaży-697,00-381,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-691,00-1 400,00
EBITDA-679,00-1 266,00
Zysk/strata brutto-2 739,00586,00
Zysk/strata netto-2 736,00391,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 685,00753,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-51,00-362,00
Zysk na akcję-2,240,63
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie