Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży2 517,003 092,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-2 899,00-3 216,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży-382,00-124,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-382,00-124,00
Pozostałe przychody operacyjne122,00-2 511,00
Wynik na aktywach niefinansowych--
Pozostałe koszty operacyjne-1 140,00-81,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 400,00-2 716,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 400,00-2 716,00
Przychody finansowe3 055,002 650,00
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach--
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-1 069,00-2 954,00
Zysk/strata brutto586,00-3 020,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto586,00-3 020,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy-195,00-549,00
Zysk/strata netto391,00-3 569,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży2 517,003 092,00
Zysk/strata ze sprzedaży-382,00-124,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 400,00-2 716,00
EBITDA-1 266,00-2 039,00
Zysk/strata brutto586,00-3 020,00
Zysk/strata netto391,00-3 569,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej753,00-3 596,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-362,0027,00
Zysk na akcję0,63-3,01
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie