Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży58 839,6760 933,8049 201,41
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-6 484,75-5 368,42-3 621,58
Koszty ogólnego zarządu-9 902,48-6 664,21-4 747,24
Koszt własny sprzedaży-44 712,65-38 937,23-32 086,27
Zysk/strata ze sprzedaży-2 260,209 963,938 746,32
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-2 260,209 963,938 746,32
Pozostałe przychody operacyjne679,15137,03179,12
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-940,15-807,48-199,97
Zysk/strata z działalności operacyjnej-2 521,209 293,498 725,47
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-2 521,209 293,498 725,47
Przychody finansowe-1 086,28-826,19281,94
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach-12 357,19--
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe---
Zysk/strata brutto-15 964,678 467,309 007,41
Zysk netto
Zysk/strata brutto-15 964,678 467,309 007,41
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy682,29-551,02-1 249,52
Zysk/strata netto-15 282,387 916,287 757,89
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży58 839,6760 933,8049 201,41
Zysk/strata ze sprzedaży-2 260,209 963,938 746,32
Zysk/strata z działalności operacyjnej-2 521,209 293,498 725,47
EBITDA3 013,8212 198,6711 481,92
Zysk/strata brutto-15 964,678 467,309 007,41
Zysk/strata netto-15 282,387 916,287 757,89
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-13 108,917 512,577 431,21
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-2 173,46403,71326,68
Zysk na akcję-3,181,821,80
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie