Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży60 933,8049 201,4138 155,43
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)---
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży-5 368,42-3 621,58-2 984,99
Koszty ogólnego zarządu-6 664,21-4 747,24-4 126,47
Koszt własny sprzedaży-38 937,23-32 086,27-29 178,60
Zysk/strata ze sprzedaży9 963,938 746,321 865,37
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży9 963,938 746,321 865,37
Pozostałe przychody operacyjne137,03179,1264,14
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-807,48-199,97-394,64
Zysk/strata z działalności operacyjnej9 293,498 725,471 534,88
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej9 293,498 725,471 534,88
Przychody finansowe-826,19281,94-45,63
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe---
Zysk/strata brutto8 467,309 007,411 489,24
Zysk netto
Zysk/strata brutto8 467,309 007,411 489,24
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy-551,02-1 249,52-320,25
Zysk/strata netto7 916,287 757,891 169,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży60 933,8049 201,4138 155,43
Zysk/strata ze sprzedaży9 963,938 746,321 865,37
Zysk/strata z działalności operacyjnej9 293,498 725,471 534,88
EBITDA12 198,6711 481,925 251,05
Zysk/strata brutto8 467,309 007,411 489,24
Zysk/strata netto7 916,287 757,891 169,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej7 512,577 431,211 346,01
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących403,71326,68-177,01
Zysk na akcję1,821,800,33
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie