Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży2 432,892 885,35
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-3 087,49-3 648,85
Koszty podstawowej działalności operacyjnej--
Koszty sprzedaży--
Koszty ogólnego zarządu--
Koszt własny sprzedaży--
Zysk/strata ze sprzedaży-654,60-763,50
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-654,60-763,50
Pozostałe przychody operacyjne24,3696,26
Wynik na aktywach niefinansowych-10 003,90-1 096,36
Pozostałe koszty operacyjne-781,93-391,90
Zysk/strata z działalności operacyjnej-11 416,07-2 155,49
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-11 416,07-2 155,49
Przychody finansowe1 163,99240,05
Różnice kursowe--
Wynik na inwestycjach-0,29-585,99
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--
Koszty finansowe-2 359,12-2 143,58
Zysk/strata brutto-12 611,49-4 645,01
Zysk netto
Zysk/strata brutto-12 611,49-4 645,01
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej--
Udział w wyniku jednostek powiązanych--
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku--
Podatek dochodowy2 330,80774,55
Zysk/strata netto-10 280,69-3 870,47
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży2 432,892 885,35
Zysk/strata ze sprzedaży-654,60-763,50
Zysk/strata z działalności operacyjnej-11 416,07-2 155,49
EBITDA-11 413,48-2 151,05
Zysk/strata brutto-12 611,49-4 645,01
Zysk/strata netto-10 280,69-3 870,47
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-10 280,69-3 870,47
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących--
Zysk na akcję-0,89-0,33
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie