Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2019/12/312018/12/312017/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży-2 978,00-1 708,006 335,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-3 565,00-3 240,00-1 845,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej---
Koszty sprzedaży---
Koszty ogólnego zarządu---
Koszt własny sprzedaży---
Zysk/strata ze sprzedaży-6 543,00-4 948,004 490,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-6 543,00-4 948,004 490,00
Pozostałe przychody operacyjne2 458,001 599,001 369,00
Wynik na aktywach niefinansowych---
Pozostałe koszty operacyjne-31,00-97,00-185,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-4 116,00-3 446,005 674,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-4 116,00-3 446,005 674,00
Przychody finansowe---
Różnice kursowe---
Wynik na inwestycjach---
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych---
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć---
Koszty finansowe982,003 022,00-4 551,00
Zysk/strata brutto-3 134,00-424,001 123,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-3 134,00-424,001 123,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---
Udział w wyniku jednostek powiązanych---
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---
Podatek dochodowy493,00654,00-955,00
Zysk/strata netto-2 641,00230,00168,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży-2 978,00-1 708,006 335,00
Zysk/strata ze sprzedaży-6 543,00-4 948,004 490,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-4 116,00-3 446,005 674,00
EBITDA-4 106,00-3 434,005 688,00
Zysk/strata brutto-3 134,00-424,001 123,00
Zysk/strata netto-2 641,00230,00168,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 622,00222,00160,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-19,008,008,00
Zysk na akcję-0,060,010,00
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie