Oświadczenie o cofnięciu pozwu o zapłatę

2019-11-07 11:39:48

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2019

Data sporządzenia:

2019-11-07

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Informacja w sprawie postępowania z powództwa Magna Polonia S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie oświadczenie o cofnięciu pozwu o zapłatę złożonego przez Spółkę w dniu 26 listopada 2016 r. przeciwko: 1) T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 2) Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 3) Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 4) P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako dłużnikom solidarnym, dotyczącego roszczeń odszkodowawczych Spółki w związku z popełnieniem przez ww. spółki deliktu w postaci praktyki ograniczającej konkurencję. O złożeniu pozwu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2016 z dnia 26 listopada 2016r. Spółka podjęła decyzję w przedmiocie cofnięcia pozwu, w związku z powzięciem wiadomości, iż Sąd Najwyższy wydał orzeczenie o oddaleniu skargi kasacyjnej wniesionej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI ACa 1620/15.

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

MAGNA POLONIA SA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-131

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Grzybowska

4/96

(ulica)

(numer)

022 630 77 00

022 630 77 01

(telefon)

(fax)

biuro@magnapolonia.com.pl

www.magnapolonia.com.pl

(e-mail)

(www)

1180087290

011140008

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2019-11-07

Mirosław Janisiewicz

Prezes Zarządu

Mirosław Janisiewicz