Sprawozdanie z działalności RN za rok 2018

2019-06-10 23:04:22

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2019

Data sporządzenia:

2019-06-10

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30.05.2019r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r., zgodnie z pkt. 6) podpunkt d) oraz pkt. 7) proponowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik

Opis

Sprawozdanie RN Magna Polonia za 2018 rok.pdf

Sprawozdanie RN Magna Polonia SA za 2018 r.

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

MAGNA POLONIA SA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-131

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Grzybowska

4/96

(ulica)

(numer)

022 630 77 00

022 630 77 01

(telefon)

(fax)

biuro@magnapolonia.com.pl

www.magnapolonia.com.pl

(e-mail)

(www)

1180087290

011140008

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2019-06-10

Mirosław Janisiewicz

Prezes Zarządu

Mirosław Janisiewicz