Loading...

WIBOR a obligacje o zmiennym oprocentowaniu

Loading...

Czym jest WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Jest to zatem stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne będące uczestnikami panelu WIBOR skłonne są udzielać pożyczek innym bankom komercyjnym.

Stopa WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego, w trakcie tzw. fixingu WIBOR. Fixing polega na tym, że każdy z kilkunastu największych na polskim rynku banków komercyjnych podaje stopę oprocentowania, po której jest gotowy w danym dniu pożyczyć pieniądze innym bankom. Następnie, po uwzględnieniu wszystkich złożonych ofert (z wyjątkiem skrajnych; dwóch najwyższych i dwóch najniższych), wyliczana jest wartość uśredniona (stopa WIBOR).

Stawka WIBOR

Pojawiające się przy stopach WIBOR symbole: 1M, 3M, 6M, 9M czy 12M oznaczają co jaki czas (ilość miesięcy) będzie wprowadzana nowa stawka WIBOR dla naszych obligacji (tych o oprocentowaniu zmiennym). 

Przykładowo, najczęściej brane pod uwagę: WIBOR 3M i WIBOR 6M, oznaczają wypłaty narosłych odsetek (oraz zastosowanie nowych stawek) odpowiednio, co 3 i 6 miesiący.

Rada Polityki Pieniężnej a WIBOR

Chociaż to banki ustalają wysokość WIBOR (dzienny fixing), to wielkość ta musi zawierać się w przedziale wyznaczanym każdorazowo przez Radę Polityki Pieniężnej. 

To RPP, jako organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, ustala założenia (i dba o relizację) polityki pieniężnej państwa. Jej zabiegi mają na celu utrzymanie zakładanego i stabilnego poziomu inflacji (poprzez zmiany stóp procentowych). Mówiąc krótko, RPP ustala i kształtuje cenę złotówki.

W tej chwili (03.2019) stopy procentowe w Polsce są na rekordowo niskim poziomie; 1,5%, i trwa to już od czterech lat (od 03.2015). Powoduje to niskie koszty kredytów, ale stwarza nieciekawą sytuację dla odkładających wolne środki na lokatach bankowych. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej do końca tego roku.

WIBOR a LIBOR

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - oznacza stawki oprocentowania kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie. Wyliczany jest na podstawie ofert składanych przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Podobnie jak WIBOR ustalany jest na określony czas, i podobnie jak w przypadku WIBOR, najpopularniejsze stawki to: 3M i 6M. 

Stawki LIBOR obliczane są dla walut obcych i są istotnymi parametrami transakcji finansowych na całym świecie.

Nie tylko obligacje

Macki WIBOR oplatają też inne produkty oferowane przez krajowy system bankowy, przyjrzyjmy się im.

Kredyty

WIBOR, poza tym, że służy do wyznaczania stawki bazowej dla obligacji, jest także podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki.

Zdecydowana większość kredytów hipotecznych na polskim rynku ma oprocentowanie zmienne; jego bazą jest WIBOR i marża konkretnego banku. 

O ile marża banku jest stała i niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, to stawka WIBOR (lub LIBOR, jeżeli kredyt udzielony został w obcej walucie) zmienia się zgodnie z warunkami, na które zgodziły się strony zawierając układ (najczęściej jest to 3 lub 6 miesięcy; WIBOR 3M i WIBOR 6M).

W przypadku nowo zawartej umowy kredytowej opartej na stawce WIBOR 3M, znamy wysokość trzech pierwszych rat, zaś kolejne pozostają dla nas tajemnicą. WIBOR/LIBOR utrzymywać się może na stałym poziomie przez wiele miesięcy, ale równie dobrze może zmienić się nawet o kilka punktów procentowych w ciągu roku, co w przypadku kredytów hipotecznych może oznaczać poważne obciążenie (lub ulgę) dla naszego portfela.

Lokaty

Kolejnym oferta bankowa oparta na zmiennej stopie WIBOR/LIBOR to lokaty kapitałowe o zmiennym oprocentowaniu.

Mimo że oprocentowanie takich lokat jest niejednokrotnie wyższe niż lokat ze stałym oprocentowaniem, to niepewność co do wysokości zysków może wielu zniechęcić do tego sposobu lokowania kapitału.

Przykładowa oferta takiej lokaty wygląda następująco: WIBOR 6M + 0,30% (marża banku). Co przy dzisiejszej wartości WIBOR 6M wynoszącej 1,79%, daje oprocentowanie depozytu na poziomie 2,09%.

Przez pierwsze sześć miesięcy takiej lokaty możemy być pewni naszych zysków. Ile zarobimy w siódmym i kolejnych miesiącach, pozostaje w sferze domysłów.

Jeśli perspektywa podniesienia stóp procentowych (zabieg taki leży w gestii Rady Polityki Pieniężnej) wydaje Ci się realna, to lokata o zmiennym oprocentowaniu może być dobrym wyborem.

Wnioski

Chcący zakupić obligacje o zmiennym oprocentowaniu, zaciągający kredyt, czy lokujący wolne środki na lokatach zmiennooprocentowanych powinni się bacznie przyjrzeć wysokości stawek WIBOR/LIBOR. 

Te utrzymywać się mogą na stałym poziomie przez wiele miesięcy, ale równie dobrze mogą zmienić się dość nagle i drastycznie, jednak niemal zawsze jest to wydarzenie dająca się przewidzieć ze znacznym wyprzedzeniem. 

Zainteresowani powinni prześledzić notowania stawek na przestrzeni odpowiednio długiego czasu. Dobrze byłoby zapoznać się z dostępnymi publicznie analizami rynku - postarać się zrozumieć trend.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie