Loading...

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Loading...

Czym jest KNF

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej, który sprawuje państwowy nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Tworzą ją: przewodniczący komisji, jego dwaj zastępcy, przedstawiciele odpowiednich ministerstw, a także po jednym delegacie z Narodowego Banku Polskiego i kancelarii Prezydenta RP.

Celem działań KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa oraz stabilności rynku finansowego, a także ochrona interesów jego uczestników.

Powołana do życia w roku 2006, KNF wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF i jego dwaj zastępcy. Siedziba obu instytucji znajduje się w Warszawie, przy ul. Pięknej.

SKŁAD KOMISJI 

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch jego zastępców i ministrowie danych resortów lub ich przedstawiciele.

Na dzień dzisiejszy skład komisji wygląda następująco:

 • Przewodniczący KNF
 • Zastępca Przewodniczącego KNF
 • Zastępca Przewodniczącego KNF
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych

Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Czym zajmuje się KNF

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Komisja Nadzoru Finansowego może nakładać kary finansowe, a także cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności. Jeśli realizowana przez dany podmiot praktyka budzi nieporozumienia i jest źródłem polemik, KNF może wydać zalecenia, kierowane bezpośrednio do danej instytucji lub wytyczne, których celem jest oddziaływanie na dany sektor rynku.

KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu złamania prawa przez nadzorowane przez nią instytucje. Takie ostrzeżenia stanowią istotny sygnał dla środowiska. Skorzystanie z usług podmiotu, znajdującego się na liście ostrzeżeń KNF zawsze niesie ze sobą podwyższone ryzyko.

Przy KNF działa również Sąd Polubowny

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług. 

Powołany 31 marca 2008 roku, rozpatruje sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. 

Sąd Polubowny rozwiązuje spory na dwa sposoby: mediacja i arbitraż.

Mediacja

Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.

Każda ze stron, może w każdej chwili z mediacji zrezygnować. Mediacja polega na poszukiwaniu w obecności mediatora satysfakcjonującego obie strony sporu rozwiązania konfliktu.

Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu, ma po zatwierdzeniu przez właściwy sąd powszechny, moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego.

W przypadku spraw, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł, mediacje prowadzone są w składach dwuosobowych (po jednym mediatorze wskazanym przez każdą ze stron). W przypadku spraw, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, strony wspólnie wskazują osobę mediatora, jeśli zaś nie dojdą do porozumienia, mediatora wskazuje Prezes Sądu Polubownego.

Arbitraż

Warunkiem rozpoczęcia postępowania arbitrażowego jest - jak w przypadku postępowania mediacyjnego - wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie, bądź zwracając się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o zapytanie drugiej strony, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze uproszczonego lub też właściwego postępowania arbitrażowego (chociażby, przesyłając na adres Sądu Polubownego wypełniony formularz, który można pobrać na stronie: https://www.knf.gov.pl).

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź odmowie polubownego załatwienia sporu. W przypadku nie wyrażenia zgody przez instytucję finansową na postępowanie polubowne, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Zakończenie

KNF wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności przez liczne instytucje finansowe. Ma uprawnienia monitorowania i dyscyplinowania spółek notowanych na krajowej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zbiera materiały na temat podejrzanych zdarzeń i transakcji na rynku akcji, by następnie skierować je do prokuratury wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oprócz swojej roli "żandarma", pełni też funkcję informacyjną (raporty, ostrzeżenia), edukacyjną (seminaria, szkolenia) i legislacyjną - przygotowuje kompletne projekty oraz opiniuje akty prawne przygotowane przez Ministerstwo Finansów (sama nie posiada inicjatywy ustawodawczej).

Pełni rolę sądu polubownego i - razem z takimi instytucjami jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), czy urząd Rzecznika Finansowego - zajmuje się ochroną klienta na rynku usług finansowych.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne) powinna stanowić stały przystanek na mapie każdego uczestnika gry giełdowej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie