Loading...

Kapitał zapasowy spółki

Loading...

Każda spółka akcyjna (jak również komandytowo-akcyjna) ma obowiązek budowania kapitału zapasowego. Przelewa się tam co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż do czasu, kiedy kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Przeznaczeniem kapitału zapasowego jest pokrycie potencjalnych strat przedsiębiorstwa. 

Z jakich środków buduje się kapitał zapasowy

Oprócz wspomnianych 8% zysków z każdego roku, do swojego kapitału zapasowego firma ma obowiązek przenosić nadwyżki uzyskane przy emisji akcji, jeżeli akcje zostały sprzedane powyżej ich wartości nominalnej (wartość nominalna - cena za akcję ustalona w statucie firmy; widoczna jest na dokumencie akcji i nie może być niższa niż 1 grosz). Do kapitału zapasowego wpływają też dopłaty od aktualnych akcjonariuszy w zamian za przyznanie ich akcjom dodatkowych (szczególnych) uprawnień, a także inne dobrowolne wpłaty.

O użyciu środków z kapitału zapasowego decyduje walne zgromadzenie wspólników. Jednak część tego kapitału, równa 1/3 kapitału zakładowego, może być przeznaczona jedynie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 

Na jakie cele przeznacza się środki zgromadzone na funduszu zapasowym

  • Pierwszym i podstawowym celem istnienia kapitału zapasowego jest pokrywanie z niego strat spółki akcyjnej (tak samo w spółce komandytowo-akcyjnej, i spółce z o.o. - jeżeli ta zdecydowała się na utworzenie takiego funduszu).
  • Kapitał zapasowy spółki uszczupla niekorzystna różnica między wartością nominalną akcji (ceną akcji ustaloną w statucie firmy), a ich ceną w dniu emisji (analogicznie: różnica "na plus" zasila kapitał zapasowy). 
  • Z kapitału spółki z o.o. może być wypłacana dywidenda - aby to było możliwe, wspólnicy muszą podjąć uchwałę o zmianie przeznaczenia tego funduszu. 
  • Część kapitału zapasowego może zostać przeniesiona na kapitał zakładowy bądź pozostałe kapitały rezerwowe (dobra wiadomość: czynność taka nie powoduje obowiązku podatkowego).    

Uwaga - Statut spółki może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków - są to kapitały rezerwowe.

Kapitał rezerwowy (lub kapitały, gdyż może ich być więcej niż jeden) może zostać utworzony w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o.

Kapitał rezerwowy tworzy się z części zysku spółki. Jeżeli statut firmy nie przeznacza danego kapitału rezerwowego na konkretny cel, może on być wykorzystywany dowolnie. Zmiana przeznaczenia środków zgromadzonych na danym kapitale rezerwowym wymaga zmiany statutu spółki. 

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie