Loading...

Analiza fundamentalna

Loading...

Analiza fundamentalna jest jedną z podstawowych technik stosowanych na rynku kapitałowym. Polega na analizie kondycji finansowej spółki w otoczeniu czynników makroekonomicznych dla danej branży (fundamenty), co posłuży nam do wyceny jej wartości.  Wycenę akcji uzyskaną za pomocą analizy fundamentalnej porównuje się z ceną giełdową akcji. Gdy cena akcji uzyskana za pomocą takiej analizy jest wyższa od ceny giełdowej spółki (spółka jest niedowartościowana), rekomenduje się zakup akcji. W przypadku, gdy cena akcji jest znacznie wyższa od ceny uzyskanej na podstawie analizy fundamentalnej (spółka jest przewartościowana), rekomenduje się zbywanie akcji spółki. Wykonując analizę fundamentalną korzysta się - między innymi - z informacji zawartych w: prospekcie emisyjnym, raportach okresowych spółki, analizach i prognozach rynkowych.  Wykonanie dogłębnej analizy fundamentalnej spółki zabiera wiele czasu, toteż wielu inwestorów korzysta z opracowań sporządzanych przez biura maklerskie.

Analiza fundamentalna składa się z:

  • Analizy makroekonomicznej. 
  • Analizy sektorowej. 
  • Analizy sytuacyjnej spółki.
  • Analizy finansowej spółki.
  • Wyceny akcji.  

Analiza makroekonomiczna bada i analizuje otoczenie społeczne, polityczne, gospodarcze spółki. Przy jej ocenie bierze się pod uwagę takie wskaźniki jak: dochód narodowy kraju, w którym spółka operuje, jego budżet, bilans handlowy i płatniczy, stopę inflacji, stopę bezrobocia, kursy walut, produkt krajowy i narodowy brutto, czy ogólną sytuację społeczno-polityczną.  Rzetelnie przeprowadzona analiza makroekonomiczna odpowiada na pytanie o opłacalność inwestowania na danym rynku.

Analiza sektorowa służy ocenie atrakcyjności inwestowania w spółki należące do danego sektora gospodarki. Posłuży nam do przewidywania opłacalności i ryzyka związanego z inwestowaniem w tenże sektor. Analizowane są tu zmiany w trendzie rozwoju danej branży.

Analiza sytuacyjna dotyczy konkretnych spółek na tle całej branży. Badana jest pozycja firmy na rynku i jej perspektywy rozwoju z punktu widzenia aspektów pozafinansowych (sprawdzane są aspekty działalności spółki, które nie mają wprost odzwierciedlenia finansowego). Powszechnie stosowaną metodą przy analizie sytuacyjnej jest analiza SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) czyli mocne i słabe strony spółki, oraz szanse i zagrożenia stojące przed nią.

Analiza finansowa stanowi ocenę całokształtu działalności gospodarczej firmy; bilans, rachunek zysków i strat, wartość majątku spółki. Sięgamy po dane historyczne aby pozyskać materiał do planowania (perspektywy rozwoju).

Wycena akcji

Uważa się, że istnieje wartość wewnętrzna akcji. Przyjmuje się też, że rynek nie jest doskonały, stąd też różnica ceny akcji od jej "prawdziwej" wartości, którą jest wartość wewnętrzna. Jeżeli wartość wewnętrzna akcji jest wyższa niż jej cena, to akcja jest niedowartościowana i należy rozważyć jej kupno, a kiedy wartość wewnętrzna akcji jest niższa niż jej cena, to akcja jest przewartościowana i należy zastanowić się nad jej sprzedażą. Każdy z etapów analizy fundamentalnej powinien się zakończyć odpowiedzią na pytanie o opłacalność inwestowania w konkretne akcje. Tylko pozytywna odpowiedź uzasadnia przejście do kolejnych etapów analizy fundamentalnej.

*** Więcej o wycenie akcji w osobnym artykule. ***

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie